Algemen Voorwaarden

Praktijk Lalalos

K.v.K mummer: 0920194700

 

Artikel 1. Algemeen

 

1. De inhoud van de website van praktijk Lalalos is van algemene aard ten aanzien van de activiteiten van de praktijk. U bepaalt zelf de waarde ervan voor uw eigen situatie. U blijft zelf verantwoordelijk voor de acties die u onderneemt of laat aangaande uw gezondheid. We raden overigens vrijblijvend aan om een huisarts te raadplegen als u informatie en advies wilt hebben aangaande uw specifieke gezondheidssituatie. Praktijk Lalalos aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze website.

 

2. Afspraken voor behandeling en trainingen in de praktijk of op locatie dienen op voorhand gemaakt te worden hetzij telefonisch, persoonlijk of per email . Bij het maken van een afspraak wordt ingestemd met de algemene voorwaarden zoals vermeld in deze voorwaarden en op de website www.lalalos.nl

 

3. Praktijk Lalalos vindt hygiëne zeer belangrijk. Schone handdoeken wordt verzorgd door de praktijk en zit in de prijs inbegrepen.

 

4. Praktijk Lalalos staat voor klanttevredenheid en kwaliteit. Laat het weten als u wensen heeft of als u niet tevreden bent, alleen dan kan er gezocht worden naar een oplossing.

 

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

 

1. Hieronder wordt verstaan dat de opdrachtgever (cliënt) een mondelinge dan wel schriftelijke afspraak heeft gemaakt met opdrachtnemer (Praktijk Lalalos) tot een of meerdere behandelingen of workshops.

 

2. Praktijk Lalalos is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door Praktijk Lalalos verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.

 

Artikel 3. Afspraken bij behandelingen

 

1. Bij de eerste behandeling wordt een uitgebreide anamnese gedaan. Anamnese is een vraaggesprek tussen de cliënt en de therapeut. Dit is belangrijk om erachter te komen wat de cliënt precies onder de leden heeft. Daarvoor moet de therapeut eerst wat weten over de voorgeschiedenis van de cliënt. Er worden, onder andere, vragen gesteld over de ziektesymptomen, wanneer de klachten zijn ontstaan en over het dagelijkse leven van de cliënt. Ook wordt nagegaan of er bepaalde handelingen of omstandigheden de klachten verbeteren of verergeren.  Het is voor uw welzijn van belang om eerlijke informatie te verstrekken zodat een behandeling verantwoord kan plaatsvinden. Bij eventuele contra-indicatie zal geen behandeling plaatsvinden.

 U bent altijd zelf verantwoordelijk voor uw gezondheid!

 

2. Speciaal voor dames: vertel het uw therapeut altijd als u (vermoed) zwanger te zijn, een borst operatie hebt gehad en/of er lymfe zijn verwijderd! Dit heeft namelijk gevolgen voor de behandeling die u wel of niet kunt ondergaan. U kunt zeer zeker behandeld worden maar bepaalde massagetechnieken mogen dan niet gebruikt worden.

 

3. Voor iedere volgende behandeling vindt een kort gesprek plaats waarin gevraagd wordt naar de effecten van de voorgaande behandeling(en) en uw algehele gezondheid op dat moment.

 

4. Tijdens uw behandeling neemt Praktijk Lalalos geen telefoon aan. Het is aan te bevelen om ook uw mobiele telefoon uit te zetten.

 

5. Praktijk Lalalos maakt gebruik van diverse behandelmethoden. Er worden onder geen enkele voorwaarde erotische massages gegevens. Seksueel getinte uitlatingen worden eveneens niet op prijs gesteld en betekenen direct einde behandeling.

 

6. Voorafgaand aan een behandeling legt de therapeut de werkwijze en het behandelplan uit, en geeft zij aan welke handelingen verricht zullen worden. Heeft u bezwaar tegen deze handelingen, maak hier dan direct melding van.

 

Artikel 4. Betalingen en tarieven

 

1. Betaling dient direct na de behandeling, contant of via pin te gebeuren. Of na het versturen na van een factuur

2. Na de behandeling krijgt u een factuur mee. Deze factuur kunt u vervolgens zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.

 

3. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden. Dient u de factuurbedrag binnen 14 dagen over te maken aan de factuur vermelde IBAN nummer.

 

4. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de afgesproken betalingstermijn van 14 dagen, behoudt Praktijk Lalalos zich het recht voor de (verdere) behandeling te staken dan wel op te schorten.

 

5. Indien tijdige betaling achterwege blijft is Praktijk Lalalos gerechtigd om de op dat moment geldende wettelijke rente te rekening brengen vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan het moment van betaling.

 

6. Praktijk Lalalos vermeldt alle tarieven van behandelingen voor cliënten op de website. De vermelde prijzen zijn inclusief 21 % BTW.

 

Artikel 5. Annuleren

 

Indien een door u gemaakte afspraak niet door kan gaan, dient deze minimaal 24 uur van te voren afgezegd of verzet te worden. Is dit niet het geval dan brengt Praktijk Lalalos het behandeltarief bij u in rekening.

 

Artikel 6. Cadeaubon

 

1. De koopprijs van een cadeaubon stemt overeen met de bonwaarde zoals vermeld op de betreffende cadeaubon.

 

2. De geldigheidsduur van de cadeaubon wordt vermeld op de cadeaubon, deze kan niet verlengd worden, en zal dien tengevolge zijn geldigheid verliezen.

 

3. De cadeaubon is niet inwisselbaar voor contant geld, of een andere behandeling dan aangegeven op de cadeaubon.

 

Artikel 7. Persoonsgegevens en privacy

 

1. Praktijk Lalalos is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen: het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) ) onder het meldingsnummer: m1616129.

 

2. Om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren registreert Praktijk Lalalos uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Uiteraard gaat uw therapeut zorgvuldig met deze gegevens om.

 

3. U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u verzoeken deze te wijzigen.

 

4. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. Wanneer het voor een verdere of complementaire behandeling buiten de praktijk van belang is dat uw gegevens doorgegeven worden, zullen deze pas worden verstrekt (aan de therapeut, behandelaar of arts) wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend.

 

5. Gegevens van cliënten worden nooit zomaar aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

 

6. Nadat de cliënt uitbehandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen Praktijk Lalalos deze gegevens in kan zien en voor de wettelijk geldende bewaartermijn opgeslagen.

7. U kunt tegen kostprijs een afschrift van uw gegevens ontvangen na schriftelijk verzoek daartoe.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 

1. Praktijk Lalalos is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat u onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt.

 

2. Praktijk Lalalos is niet aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van uw persoonlijke eigendommen die u heeft meegenomen tijdens de behandeling.

 

9. Klachtregeling

 

Heeft u klachten waar we samen niet uitkomen, dan kunt u terecht bij de klachtencommissie van mijn beroepsvereniging de Batc of bij de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB).

 

Artikel 10. Huisregels

 

1. Binnen de praktijk (toiletruimte en behandelruimte) mag niet worden gerookt.

 

2. Om er voor te zorgen dat uw behandelproces zo min mogelijk wordt verstoord nemen collega’s binnen een overkoepelend samenwerkingsverband voor elkaar waar tijdens vakantie,- studie,- of ziekteverzuim.

 

3. De behandeling geschiedt in een afgescheiden ruimte waarin alleen de therapeut en de cliënt aanwezig zijn. Als er derden (bijvoorbeeld een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.

 

4. De therapeut verwijst zo nodig naar de huisarts of naar collega therapeut.

 

5. Voetreflextherpie is een aanvulling op de reguliere geneeskunde en geen vervanging ervan.

 

6. In geval van overmacht houdt praktijk Lalalos zich ten alle tijden het recht voorbehouden om de afgesproken behandeling te annuleren en op te schorten naar een ander tijdstip.

 

7. Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden te gedragen. De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.

 

8. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).

 

9. Indien er door bijvoorbeeld geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken, zodat de behandelend therapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.

 

10. De therapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informatie, die niet gewenst is, achterwege te laten.

 

 

 

NEI Coach, Voetreflextherapie & Massages Arnhem, Oosterbeek, Velp, Heelsum